Klagevejledning

Spiller naboen for høj musik? Eller holder underboen stor fest hver dag? Så kan det være relevant for dig at vide, hvordan du kan klage, og hvor du skal henvende dig.


Skriftlig klage
En klage skal være skriftlig og den skal være underskrevet af mindst 2 beboere (forskellige lejemål). Klagen skal indeholde navn og adresse på den lejer, I vil klage over, samt årsagen til klagen samt dato og tidspunkter for hændelserne. Det er vigtigt, at klagen er konkret og præcis.

Det vil fremme en sag i Beboerklagenævnet/Boligretten, hvis flere i opgangen/bebyggelsen underskriver en klage.

Anonyme klager kan ikke danne baggrund for en klagesag.

Klagen sendes AAB Silkeborg, Borgergade 103, 8600 Silkeborg eller pr. e-mail

Klageprocedure
Ved modtagelse af en klage eller henvendelse skal AAB i hvert enkelt tilfælde undersøge, vurdere samt underbygge klagen/henvendelsen i forhold til den beboer, klagen drejer sig om.

Et typisk sagsforløb vil være:

  • En skriftlig eller mundtlig henstilling til beboeren.
  • En skriftlig påmindelse med advarsel om en mulig opsigelse og/eller ophævelse med henvisning til tidligere henstilling.
  • En skærpet skriftlig påmindelse samt advarsel om opsigelse og/eller ophævelse med henvisning til tidligere sagsforløb.
  • Evt. indbringelse for Beboerklagenævnet
  • Ved opsigelse og/eller ophævelse desuden indbringelse for fogedret og/eller boligret. 

Lejeren, der bliver opsagt, kan gøre indsigelse mod opsigelsen. AAB vil derefter indbringe sagen for Beboerklagenævnet. Nævnet kan pålægge lejeren retsfølger, hvilket betyder, at hvis der igen klages, kan AAB opsige lejemålet.


Godt naboskab
Som det fremgår af ovenstående, er det ikke ganske ligetil at komme af med en overbo eller underbo – og det skal det heller ikke være. En færdig opskrift på et godt naboskab findes næppe, men hensyn og tolerance er gode ingredienser. Hvis det går galt og udvikler sig til en sag, har vi en procedure og et redskab at gå videre med. Det handler om at løse konflikter – for eksempel ved at tale sammen. Langt de fleste sager stopper heldigvis efter vores første brev, hvor vi beder beboeren om at vise mere hensyn overfor bebyggelsens øvrige beboere.